Jesteś tutaj: Start / Status prawny
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Status prawny

     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego stanowi aparat pomocniczy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Do powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Do kręgu owych powiatowych służb, inspekcji i straży należy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organy służb, inspekcji i straży, pomimo ich zespolenia ze starostą, pozostają organami administracji rządowej, a wykonując zadania powiatu, czynią to we własnym imieniu. Zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym, bowiem przysługują mu jedynie określone ustawowo uprawnienia, uzgadnianie ich wspólnych działań na terenie powiatu, zatwierdzenie programów działania, kierowanie wspólnymi działaniami w sytuacjach szczególnych oraz zlecenie przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach.

     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest organem powiatu. Co więcej, powiatowe służby, inspekcje i straże finansowane są z budżetu państwa, zachowują samodzielność i niezależność. Organy powiatowych służb, inspekcji i straży są organami administracji rządowej pozostającymi pod zwierzchnictwem starosty.

     Zasady i tryb powoływania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa ustawa – Prawo budowlane. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

     Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podstawa prawna działania:

ORGANIZACJA:

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach ustala Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym, na podstawie upoważnienia art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kielce
Data utworzenia:2017-04-11
Data publikacji:2017-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:6236