• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach - kielcepowiat.pinb.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Szablon wykorzystany do stworzenia strony BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach został przygotowany przez "Fundację Widzialni.org - strony internetowe bez barier". Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Banasik, sekretariat@kielcepowiat.pinb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-200-16-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach mieści się na poziomie 0 (pokoje od 29 do 34) w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44.

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne:

  • wejście do budynku z poziomu przyziemia w segmencie 3 od skrzyżowania ulic Popiełuszki i Wrzosowej bezpośrednio do strefy obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu,
  • wejście do budynku z poziomu parteru od strony dziedzińca (parking od strony południowej) bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta;

oraz pozostałe wejścia

  • wejście od ul. Wrzosowej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową (ewakuacyjne);
  • wejście od strony wschodniej w poziomie przyziemia do segmentu 4 na klatkę schodową (ewakuacyjne);
  • wejście od dziedzińca (strona północna) w poziomie parteru do segmentu 1 na klatkę schodową (ewakuacyjne);
  • wejście od strony południowej w poziomie parteru do segmentu 4 (wejście dla niepełnosprawnych).

Wszystkie wejścia są dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściach głównych zainstalowane są systemy przywoławcze dla niepełnosprawnych. Szerokości przejść wewnątrz budynku oraz windy osobowe komunikujące przyziemie z pozostałymi kondygnacjami zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu. W budynku są 3 windy wyposażone w przyciski z oznaczeniem w alfabecie brajla.

Na każdej kondygnacji znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych (łącznie 10 toalet dla niepełnosprawnych) wyposażone w system wzywania pomocy.

Przed budynkiem wyznaczono 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Data utworzenia:2017-04-11
Data publikacji:2017-04-11
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Banasik
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2734

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-07 11:57:59Marek Piwowarczykaktualizacja oświadczeniaDeklaracja Dostępności
2022-07-26 10:34:19Marek Piwowarczykzmiana adresu e-mailDeklaracja Dostępności
2020-09-22 22:05:28Marek PiwowarczykDeklaracja dostępnościDeklaracja Dostępności